Αγγλικά και μαθησιακές δυσκολίες

 

ξένης γλώσσας

Αγγλικά και μαθησιακές δυσκολίες; Μπορούμε να το πετύχουμε με την σωστή μέθοδο!

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συχνά δυσκολεύονται στην κατάκτηση της ξένης γλώσσας. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται μια εναλλακτική προσέγγιση στην διδασκαλία.

Στο Pupils προσεγγίζουμε την διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας με ένα καινοτόμο τρόπο που βασίζεται στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες κάθε μαθητή, εμπλέκει όλες τις αισθήσεις, προάγει την φαντασία και την δημιουργικότητα τους και στοχεύει στην βιωματική μάθηση.

Στο Pupils οι μαθητές μας έχουν ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση τους. Μαθαίνουν πέρα από τα όρια των τετραδίων και των κανόνων. Μαθαίνουν μέσα από την κίνηση , την πράξη και τις μνημονικές τεχνικές δημιουργώντας βήμα – βήμα το δικό τους εξατομικευμένο υλικό.

Η διδασκαλία μας βασίζεται στα βιώματα – ερεθίσματα του ίδιου του μαθητή. Τα ερεθίσματα αυτά προκύπτουν από τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα, τα παιχνίδια των παιδιών. Στόχος μας είναι να «βομβαρδίσουμε» την μνήμη των παιδιών με ερεθίσματα που θα κάνουν το μάθημα περισσότερο βιωματικό.

Γι αυτό τον λόγο οι κανόνες περιορίζονται στο ελάχιστο και υποκαθιστούνται από βιωματικούς τρόπους εμπέδωσης της νέας γνώσης. Έτσι, οι κανόνες της γραμματικής και του συντακτικού διδάσκονται με «μύθους» δηλαδή ιστορίες-παραμύθια διαφορετικό για κάθε κανόνα.

Είναι σημαντικό η μαθησιακή διαδικασία να είναι ενδιαφέρουσα και δημιουργική όταν απευθυνόμαστε σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Είναι δύσκολο για τα παιδιά αυτά να θυμούνται μεγάλο αριθμό πληροφοριών όπως , για παράδειγμα, το λεξιλόγιο μιας ξένης γλώσσας.

Για αυτό τον λόγο είναι σκόπιμο να διεγείρονται όλες οι αισθήσεις : αφή (ζωγραφική), όραση (χρώμα , σχήμα), γεύση ( γεύση συγκεκριμένων προϊόντων), ακρόαση. Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση μεγιστοποιεί την δυνατότητα απομνημόνευσης και παγίωσης της γνώσης.

Η ποικιλία των υλικών που χρησιμοποιούμε στο μάθημα ( χρώματα , μολύβια, υπογραμμίσεις, ποικίλες γραμματοσειρές, ζωγραφιές) βοηθάει τους μαθητές να απομνημονεύουν καλύτερα γιατί καταγράφουν στην μνήμη τους τις πληροφορίες ευκολότερα σαν εικόνες.

Τα card games, όπου μαζί με τους μαθητές βρίσκουμε recall words (οτιδήποτε που να παραπέμπει στην λέξη προς εκμάθηση) είναι επίσης μια μνημονική τεχνική που βοηθά στην εκμάθηση του λεξιλογίου.

Τα εκπαιδευτικά απτικά και οπτικά υλικά που χρησιμοποιούμε στα μαθήματα στοιχείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την κίνηση και την πράξη και συμβάλλουν στην μαθησιακά διαδικασία ανάγοντας το μάθημα σε μια πρωτότυπη και ευχάριστη εμπειρία.